Europeiska kommissionens förslag till direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG (COM(2018) 184) (Dnr: Fi2018/01710/KO)

Finansdepartementet                                                                          Stockholm, 15 juni 2018 Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm fi.remissvar@regeringskansliet.se fi.ofa.ko@regeringskansliet.se...
2018-06-21

Remissyttrande över EU-förslag om bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler, COM(2018) 185, (dnr Fi2018/01709/KO)

NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt. En medlemsförteckning bifogas. NDM är inte remissinstans avseende förslaget men vill ändå avge ett yttrande. NDMs yttrande begränsas till de delar som avser individuella rättsmedel och påföljder. Övriga delar av förslaget kommenterar berörda medlemmar separat i sina respektive remissyttranden.
Finansdepartementet                                                                          Stockholm, 15 juni 2018 103 33 Stockholm fi.remissvar@regeringskansliet.se fi.ofa.ko@regeringskansliet.se   Artikel 11a i direktiv...
2018-06-21

Remissyttrande över betänkandet Alkoholreklam i sociala medier m.m., (S2018/00262/FS)

                                                                                        Socialdepartementet                          ...
2018-05-02

Remissyttrande över Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58)

NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt.
NDM har inte fått Mediegrundlagskommitténs betänkande på remiss men vill ändå framföra sina synpunkter på lämnade förslag om införande av en delegationsbestämmelse avseende varningstexter, innehållsförteckningar och produktinformation samt förslaget om neutrala tobaksförpackningar.NDM kan konstatera att endast ett fåtal remissinstanser företräder näringslivet vilket är anmärkningsvärt då frågorna i allra högsta grad påverkar...
2017-01-24
Äldre inlägg