NDM Föreningsstämma

NDM kallar till föreningsstämma den 5 juni 2019 kl 09.00 - 11.00. Mötet hålls hos Sveriges Tidskrifter, Vasagatan 50.

NDM välkomnar till föreningsstämma 2019                      

1. Val av ordförande för stämman.
2. Val av två personer att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
3. Godkännande av röstlängd.
4. Föredragning av styrelsens årsredovisningshandlingar.
5. Föredragning av revisionsberättelsen.
6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
7. Beslut om fastställande av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
10. Val av styrelseledamöter (vartannat år).
11. Val av ordförande och vice ordförande (vartannat år).
12. Val av sekreterare (vartannat år).
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Medlemskap
15. Aktuella konkurrensfrågor
16. Nästa möten
17. Övriga frågor


Motioner eller övriga frågor adresseras till Tina Wahlroth på 0735 66 55 22 alt tina.wahlroth@kontakta.se senast 3 veckor innan föreningsstämman.


Välkomna!