Remissyttrande: Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering

Remissyttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG – (KOM (2016) 289 slutlig)

NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt. En medlemsförteckning bifogas.

 

Ett flertal av NDMs medlemmar har fått förslaget på remiss och NDM ansluter sig även till vad som framkommer i separata remissyttranden från dessa. Då frågan är av principiell vikt för hela näringslivet vill NDM dock kommentera förslaget enligt följande.


Principiell inställning

NDM anser att förslaget till förordning innehållande ett förbud mot oberättigad geoblockering och andra former av diskriminering p g a nationalitet, bosättningsort eller etableringsort utgör ett väsentligt ingrepp på näringsfriheten och avtalsfriheten, vilket inte kan motiveras av de problem som förslaget syftar till att åtgärda.


En grundförutsättning för ett välfungerande och konkurrenskraftigt näringsliv är att företag själva får avgöra vilka marknader eller delar av marknader de ska finnas på, vad som ska erbjudas och till vilka priser. Så länge som EU har olika nationella regler kring exempelvis konsumentskydd, språkkrav, märkningskrav och skatteregler så kommer den inre marknaden att bestå av olika ”marknader” inom EU. Det måste då vara upp till varje näringsidkare att själv bestämma till vilka av dessa marknader man vill vända sig. Skälen till att en näringsidkare inte väljer att finnas aktivt på varje marknad inom EU kan vara många, en del av handelshindrande karaktär och en del av affärsmässiga och resursmässiga skäl.


NDM anser inte att EU-kommissionen i sitt underlag till förslaget har lyckats visa på omfattningen av förekomsten av geoblockering respektive leveransvägran där konsumenter har diskriminerats till följd av nationalitet, bosättningsort eller etableringsort. Att det förekommer geoblockering och leveransrestriktioner är klart, det är dock inte visat att detta görs i syfte att diskriminera eller att det faktiskt har den effekten.


NDM anser inte att förslaget kommer att underlätta för gränsöverskridande handel eller öka förtroendet hos konsumenterna. Förslaget kommer snarare att skapa större administrativa problem för företag som funderar att etablera sig på andra marknader inom EU än sin egen, vilket kommer att hindra utvecklingen av den digitala inre marknaden.


Synpunkter på förslaget

NDM vill understryka att förslaget till förordning om geoblockering inte kan ses isolerat utan måste ses i sitt sammanhang då effekterna av förordningen följer av annan lagstiftning. NDM ser med oro på en framkommen vilja att hantera förordningsförslaget isolerat och därigenom inte resonera om följderna av annan lagstiftning.

Vad händer om ett svenskt företag tvingas att sälja till en tysk kund, som visserligen hämtar varan i Sverige, men den tyske kunden upptäcker ett fel i varan. Vilket lands konsumentlagstiftning ska gälla? Vid ett flertal kontakter med beslutsfattare har framhållits att det i så fall är svensk lagstiftning som ska gälla och att det framgår av förslaget. 


NDM anser inte att hänvisningen till Rom I-förordningen är tillräckligt tydligt på denna punkt. Dessutom verkar det finnas väsentligen olika uppfattning om detta bland olika beslutsfattare. NDM ställer sig även frågande till om EU-kommissionens hänvisning till Rom I-förordningen är i enlighet med subsidiaritetsprincipen.


Vidare föreslås i EU-kommissionens förslag till nya regler för online-försäljning att säljaren ska ha en oinskränkt skyldighet att stå för frakten av en felaktig vara från konsumenten till säljaren. Även om det inte inom ramen för geoblockering krävs att säljaren levererar gränsöverskridande kan ju konsumenten själv vidta sådana åtgärder. Kostnaden för frakten tillbaka till näringsidkaren om konsumenten har ”flyttat” varan till en annan medlemsstat blir då väsentligt högre. Detta måste tas i beaktande i såväl förhandlingarna om geoblockeringsförslaget som förslaget till försäljningsregler online.


Ytterligare otydligheter om näringsidkarens skyldigheter när ”pick-up-option” har aktualiserats är till exempel vilken efterköpsservice näringsidkaren måste tillhandahålla, hur och på vilket språk eller hur kravet på produktansvar för uttjänt hemelektronik ska uppfyllas. Utöver dessa frågetecken vill NDM särskilt lyfta otydligheten i vad som menas i artikel 5 om betalningsrelaterade orsaker. Det råder oklarhet kring vilka betalningslösningar som avses och vad som kan anses vara en berättigad blockering. Det är av yttersta vikt att det inte ställs krav på att näringsidkare tvingas tillhandahålla samma betalningslösning i alla medlemsstater bara för att den tillhandahålls i en eller ett par stater. Exempelvis kan nämnas direktbetalningslösningen som i så fall skulle kräva att en mycket stor mängd avtal skulle behöva tecknas med både betalväxlar och banker på den inre marknaden. Något som givetvis skulle medföra mycket höga omotiverade kostnader för näringsidkare. Vidare måste näringsidkare effektivt kunna bekämpa bedrägeriförsök genom att blockera åtkomst från kända källor för just bedrägerier. En sådan blockering måste ses som berättigad.


Sammanfattningsvis motsätter sig NDM förslaget till förordning innehållande förbud mot oberättigad geoblockering och andra former av diskriminering p g a kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort dels då förslaget utgör ett väsentlig ingrepp i närings- och avtalsfrihet och dels då förslaget som sådant är otydligt och ger stort tolkningsutrymme.


NDM, NÄRINGSLIVETS DELEGATION FÖR MARKNADSRÄTT

Anna-Karin Strömqvist

Ordförande


Remissyttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering...