Remissyttrande: ”Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen” Ds 2015:45

NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt. En medlemsförteckning bifogas.

Stockholm, 7 december 2015

NDM avstyrker förslaget att Konsumentombudsmannen (KO) ges möjlighet att meddela vitesförelägganden utan godkännande av näringsidkaren. Konsekvenserna av ett sådant beslut är långtgående för den enskilda näringsidkaren, såväl ekonomiskt som vad avser den skada beslutet medför för näringsidkarens varumärke och anseende. Även om det finns möjlighet att efter ett överklagande få KO:s beslut inhiberat i avvaktan på att frågan avgörs slutligt är skadan redan skedd. Vitesföreläggande föreslås användas endast i fall som inte är av större vikt. Bedömningen vad som är fall av större vikt - dvs. vad som ska anses vara frågor av principiellt intresse eller åtgärder med stor praktisk räckvidd - är dock subjektiv och inte alltid given. Trots att rättssäkerhetsaspekterna är centrala för förslaget liksom att det är uppenbart att näringslivet påverkas finner NDM att det saknas en konsekvensanalys som uppfyller kraven i förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och som är bindande för regeringskansliet. NDM önskar även påminna om KO:s befintliga möjlighet att begränsa skadeverkan av oseriösa näringsidkares affärsmetoder genom att väcka talan om ett interimistiskt beslut.

Beträffande reglerna om marknadsstörningsavgift tillstyrker NDM förslaget att krav på oaktsamhet eller uppsåt, s.k. subjektiv täckning, kvarstår. Alternativet strikt ansvar skulle vara orimligt. NDM saknar däremot såväl motivering som konsekvensanalys, inte minst ur ett småföretagarperspektiv, avseende höjningen av marknadsstörningsavgiften från 5000 kr – 5 miljoner kr till 10 000 kr – 10 miljoner kr.

NÄRINGSLIVETS DELEGATION FÖR MARKNADSRÄTT

Tina Wahlroth
Vice ordförande

Yttrandet som pdf...