Yttrande: Revidering av Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck KOVFS 2015:1

NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt. 


Inledningsvis vill NDM framhålla att man ser positivt på att Konsumentverket gör en revidering i enlighet med gällande rättspraxis och förhoppningsvis även att den sker, i enlighet med den respons som inkom för ett år sedan, när de allmänna råden i dess nuvarande form lanserades. NDM ser även positivt på att Konsumentverket i samband med detta ger näringslivet möjlighet att inkomma med synpunkter i samband med sin revidering.


Konsumentverkets allmänna råd mötte en del kritik när de lanserades för ett år sedan. NDM vill framhålla att det sedan lång tid finns en branschrekommendation som tillämpas av Alkoholleverantörernas Granskningsman (AGM) och som ger uttryck för god affärssed. Överlag torde samtliga aktörer, eftersom det skapar en tydlighet, gynnas av att de allmänna råden i så stor utsträckning som möjligt kan accepteras av branschen.

NDM vill särskilt framhålla följande i de allmänna råden inför en revidering.


Förbud kan utgöra handelshinder
 
En förpackning eller etikett är inte, enligt alkohollagen, en kommersiell annons och därvidlag är inte bildbegräsningsregeln tillämplig såsom görs gällande av Konsumentverket . NDM anser att ett förbud avseende en förpackning, godkänd inom Europeiska Unionen (EU) torde innebära att man i Sverige inför ett handelshinder som knappast står i överensstämmelse med den fria rörligheten inom EU.

Punkten 2.10 ”särskilt om framställning i text”

I punkt 2.10 ”om särskilt om framställning i text” sägs att värdeomdömen inte får förekomma per se eftersom det skulle vara oförenligt med kravet på särskild måttfullhet. Det är en uppfattning NDM inte delar. Anledningen till NDMs ifrågasättande är för att värdeomdömen tvärtom kan vara saklig information och tjäna som den konsumentupplysning som den enskilde konsumenten efterfrågar och som hjälper därigenom konsumenten att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Ett ”värdeomdöme”, enligt Konsumentverkets sätt att se det, kan då sägas inbegripa omdömen av professionella vinskribenter och journalister. Med den hållning som Konsumentverket ger uttryck för skulle även ett omdöme från ett opartiskt test inte vara tillåtet och det förefaller inte alls ändamålsenligt eftersom det är att betrakta som saklig information om varan. Sakliga omdömen hjälper dessutom konsumenten att fatta sitt val och tjänar som produktinformation. I branschrekommendationen klargörs att värdeutlåtanden, omdömen och intyg ska användas med försiktighet och i enlighet med ICCs grundregler för reklam. NDM anser därför att punkten om värdeomdömen behöver omformuleras och skulle för enhetlig tillämpning utformas i enlighet med branschrekommendationen.


Punkten 2.11 ”Särskilt om framställning i bild”

I punkt 2.11 ”rörande framställning i bild” ger de allmänna råden uttryck för en uppfattning närmast innebärande att den s.k. bildbegränsningsregeln som kommer till uttryck i alkohollagen för en kommersiell annons även skulle omfattar förpackningar och etiketter. Det är en uppfattning som NDM inte delar eftersom en utformning av förpackning inte är en kommersiell annons och Konsumentverket saknar härvidlag stöd för en sådan tolkning. En förpackning/etikett är inte, enligt alkohollagen, en kommersiell annons och därvidlag är inte bildbegräsningsregeln tillämplig såsom görs gällande av Konsumentverket. En förpackningsutformning faller legalt under begreppet marknadsföring och omfattas av det allmänt rådande kravet på särskild måttfullhet. NDM anser att Konsumentverket bör revidera sin formulering för att överensstämma med gällande rätt.


Punkten 6.1 ”Direktreklam”

I punkt 6.1 andra stycket ger de allmänna råden uttryck för en hållning kring direktreklam som inte är förenligt med gällande rätt. I MD 2015:7 konstaterar Marknadsdomstolen att obeställd direktreklam är förenligt med kravet på särskild måttfullhet, under förutsättning att det sker i enlighet med vissa förutsättningar, såsom det kommer till uttryck i branschrekommendationen. De förutsättningar som behöver vara uppfyllda framkommer av branschens rekommendation och NDM hyser härvidlag förhoppningen att Konsumentverket reviderar de allmänna råden i enlighet med detta.


NDM, NÄRINGSLIVETS DELEGATION FÖR MARKNADSRÄTT


Tina Wahlroth

Vice Ordförande


Stockholm 1 mars 2016


Yttrande: Revidering av Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck KOVFS 2015:1