Remissyttrande - Tydligare regler vid konsumentavtal

NDM har fått förslaget på remiss och önskar framföra följande synpunkter av generell karaktär. Mer detaljerade synpunkter mot förslaget har utvecklats i föreningen Svensk Handels remissyttrande och NDM hänvisar därför även till det yttrandet.
Stockholm, 4 maj 2019 NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt. En medlemsförteckning bifogas. Generellt ifrågasätter NDM hur de förslagna ändringarna har konsekvensbedömts. NDM efterlyser en djupare analys av de faktiskt konstaterade ökade kostnaderna för näringsidkaren. Det är tydligt att förslaget...
2019-09-23

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG (COM(2018) 184) (Dnr: Fi2018/01710/KO)

Finansdepartementet                                                                          Stockholm, 15 juni 2018 Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm fi.remissvar@regeringskansliet.se fi.ofa.ko@regeringskansliet.se...
2018-06-21

Remissyttrande över EU-förslag om bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler, COM(2018) 185, (dnr Fi2018/01709/KO)

NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt. En medlemsförteckning bifogas. NDM är inte remissinstans avseende förslaget men vill ändå avge ett yttrande. NDMs yttrande begränsas till de delar som avser individuella rättsmedel och påföljder. Övriga delar av förslaget kommenterar berörda medlemmar separat i sina respektive remissyttranden.
Finansdepartementet                                                                          Stockholm, 15 juni 2018 103 33 Stockholm fi.remissvar@regeringskansliet.se fi.ofa.ko@regeringskansliet.se   Artikel 11a i direktiv...
2018-06-21

Remissyttrande över betänkandet Alkoholreklam i sociala medier m.m., (S2018/00262/FS)

                                                                                        Socialdepartementet                          ...
2018-05-02
Äldre inlägg