Remissyttrande över EU-förslag om bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler, COM(2018) 185, (dnr Fi2018/01709/KO)

NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt. En medlemsförteckning bifogas. NDM är inte remissinstans avseende förslaget men vill ändå avge ett yttrande. NDMs yttrande begränsas till de delar som avser individuella rättsmedel och påföljder. Övriga delar av förslaget kommenterar berörda medlemmar separat i sina respektive remissyttranden.

Finansdepartementet                                                                          Stockholm, 15 juni 2018

103 33 Stockholm

fi.remissvar@regeringskansliet.se

fi.ofa.ko@regeringskansliet.se

 

Artikel 11a i direktiv 2005/29/EG (individuella rättsmedel)

NDM avstyrker förslaget att i direktiv 2005/29/EG[1] införa en ny artikel 11a som ålägger medlemsstaterna att säkerställa att vissa typer av avtalsenliga och utomobligatoriska rättsmedel för överträdelser av direktivet finns tillgängliga enligt den nationella lagstiftningen. 

 

NDM menar att förslaget innebär en olycklig sammanblandning av marknadsrätt och civilrätt.

 

Skadeståndet har i Sverige en rent reparativ funktion där den skadelidande ska sättas i den situation som rådde innan skadeorsaken. En konsument som på grund av otillbörliga affärsmetoder vilseleds att köpa en vara eller tjänst har redan idag möjlighet att inom ramen för konsumentskyddande civilrättslig lagstiftning hävda sin rätt på kontraktuella grunder och exempelvis kräva prisavdrag eller skadestånd då varan eller tjänsten inte motsvarar vad han eller hon haft skäl att förvänta sig.

 

Beträffande skadestånd kopplat till marknadsföring så regleras det i Sverige genom 37 § marknadsföringslagen (MFL). Sanktionen utvidgades i och med införandet av 1995-års MFL. Regleringen tar, vad avser konsumenter, i första hand sikte på utomobligatoriska förhållanden där konsumenten föranletts att vidta en åtgärd eller avstått från något. Kravet på adekvat kausalitet underströks i förarbetena. I kontraktsförhållanden hänvisas till rent civilrättsliga regler. Det kan för övrigt noteras att den nya regleringen knappt tillämpats.

 

NDM anser att förslaget till en ny artikel 11a är betydligt mer långtgående än den svenska ordningen.

 

De här föreslagna reglerna måste ses tillsammans med förslaget om EU-grupptalan (Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EC (COM(2018) 184 final), dnr Fi2018/01710/KO)). Det föreslagna skadeståndet skulle kunna ges en rent bestraffande funktion där konsumenterna fråntas egen kompensation. Enligt NDM är denna typ av skadestånd av amerikansk modell, s k punitive damages, högst främmande för den svenska rättsordningen och det har inte presenterats bärande skäl för att göra avsteg från Sveriges grundläggande princip.

 

I sammanhanget måste också beaktas att ett skadestånd av föreslaget slag mycket väl kan ses som otillåten dubbelbestraffning i strid med den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter och svensk grundlag (jfr RF 2 kap. 19 §) och således skulle förhindra ett ingripande med sanktionsavgift från Konsumentverkets sida.

 

Vidare omfattar förslaget även avtalsenliga rättsmedel med en rätt för konsumenten att ensidigt häva avtal utan att förslaget berör frågan om adekvat kausalitet och grundläggande civilrättsliga spörsmål såsom bevisbörderegler, kravet på att ett fel ska vara väsentligt för att vara hävningsgrundande eller huruvida ett nyttoavdrag kan göras om konsumenten kunnat tillgodogöra sig hela eller delar av varan eller tjänsten.

 

Ändringar i artikel 13 i direktiv 2005/29/EG, artikel 24 i direktiv 2011/83/EU[2], artikel 8b i direktiv 93/13/EG[3] samt artikel 8 i direktiv 98/6/EG[4] (påföljder)


Anna-Karin Strömqvist
Ordförande NDM


Yttrande att ladda ner...

[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29EG om otillbörliga affärsmetoder

[2] Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter 

[3] Rådets direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal 

[4] Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter