Remissyttrande över kommissionens förslag om revidering av förordningen om konsumentskyddssamarbete

Remissyttrande över kommissionens förslag om revidering av förordningen om konsumentskyddssamarbete (dnr Fi2016/02144/KO)

NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt. En medlemsförteckning bifogas. 


NDM önskar inledningsvis understryka vikten av fungerande tillsyn i hela EU så att konsumentskyddsreglerna tillämpas på ett likartat sätt så att de dels ger avsett skydd för konsumenterna, dels gör det möjligt för näringsidkare från olika medlemsstater att konkurrera på lika villkor. Förordningen om konsumentskyddssamarbete fyller en viktig funktion att möjliggöra samarbete mellan myndigheter och motverka att näringsidkare agerar gränsöverskridande på ett otillbörligt sätt.


Förslaget innebär att nya fördjupade samverkansformer och krav på nya nationella utrednings- och genomdrivandebefogenheter införs. Civilutskottet har vid sin subsidiaritetsprövning, i utlåtande 2015/16:CU26, funnit att förslaget går utöver vad som är nödvändigt för att nå målen med regleringen. Ordningen för de nya gemensamma insatserna mot utbredda överträdelser med en unionsdimension bedöms inte vara förenlig med svenska myndigheters självständiga ställning. De nya utrednings- och genomdrivandebefogenheterna är alltför långtgående och kan i vissa fall vara grundlagsstridiga. NDM gör samma bedömning som utskottet. De aktualiserade delarna av förslaget bör därför omarbetas eller utgå.


De föreslagna utrednings- och genomförandebefogenheterna är vidare problematiska på ett principiellt plan, dvs. inte bara vad avser deras proportionalitet i förhållande till förordningens syfte. Att ett flertal myndigheter som bedriver tillsyn över lagstiftning som innefattar konsumentskyddsbestämmelser skulle ges möjlighet att blockera och stänga webbplatser, köpa varor och tjänster under dold identitet, driva civilrättsliga krav å konsumenters vägnar eller kräva återbetalning av vinst är helt orimligt. Flera av de långtgående åtgärderna är främmande för det svenska rättsväsendet och skulle för att alls kunna övervägas kräva omfattande utredning.


Då förordningsförslaget avser marknadsrättslig tillsyn – inte konsumenters möjlighet att driva civilrättslig talan – uppstår frågetecken kring den femåriga preskriptionstiden, med möjlig förlängning, i artikel 4. Vid överträdelse av regelverk ska rättelse ske av näringsidkaren. Det är svårt att se i vilka fall en första kontakt med näringsidkaren tas efter en så lång tid som fem år om någon överträdelse inte längre föreligger. För näringslivet är det kostsamt och kräver administrativa rutiner om bevissäkring måste ske över lång tid för den händelse ett tillsynsärende skulle öppnas.


Slutsatser

NDM anser att förslaget har stora brister och att regeringen under förhandlingarna måste tillse att ovan kommenterade delar omarbetas eller utgår.


NDM, NÄRINGSLIVETS DELEGATION FÖR MARKNADSRÄTT

Anna-Karin Strömqvist

Ordförande


Remissyttrande över kommissionens förslag om revidering av förordningen om konsumentskyddssamarbete