Remissyttrande över Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58)

NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt.

NDM har inte fått Mediegrundlagskommitténs betänkande på remiss men vill ändå framföra sina synpunkter på lämnade förslag om införande av en delegationsbestämmelse avseende varningstexter, innehållsförteckningar och produktinformation samt förslaget om neutrala tobaksförpackningar.


NDM kan konstatera att endast ett fåtal remissinstanser företräder näringslivet vilket är anmärkningsvärt då frågorna i allra högsta grad påverkar näringslivet. NDM ansluter sig även till vad som anförts av dess medlemmar Svenskt Näringsliv, Sveriges Annonsörer, Svensk Handel, Företagarna, Tobaksleverantörsföreningen och TU-Medier i Sverige.


Inledningsvis vill NDM understryka vikten av att värna de immateriella rättigheternas värde och betydelse för företagande, innovation och tillväxt. Denna betydelse får inte underskattas. Det grundläggande skyddet för idé, form och varumärke är nödvändigt i kunskapssamhället, oavsett vilken bransch man talar om. Ett starkt skydd för varumärken är avgörande för företag som konkurrerar i Sverige eller utlandet, och det är en odelbar rätt att få kommunicera sitt varumärke på sin produkt. I takt med att ekonomin blir allt mer beroende av innovation, kreativ kunskap och en avancerad tjänstesektor blir varumärkenas roll för svensk konkurrenskraft allt viktigare. Företag med kända varumärken bidrar till betydande värdeförädling och ett känt varumärke möjliggör för företag att konkurrera på alla marknader.


NDM menar att det utrymme som idag finns för enskilda aktörer att utforma produkter, förpackningar och marknadsföring inom ramen för den kommersiella yttrandefriheten är av väsentlig betydelse. Utrymmet är redan inskränkt genom en rad lagkrav med informationsplikter och liknande. Det måste få vara upp till varje företag att självt avgöra hur dessa krav bäst uppfylls.


Delegationsbestämmelse om varningstext, innehållsförteckning och annan liknande produktinformation

NDM anser att den föreslagna delegationsbestämmelsen lämnar ett stort utrymme för lagstiftaren att uppställa krav på hur en förpackning ska utformas. Det framgår uttryckligen att utrymmet för påbjuden produktinformation ska utvidgas i förhållande till vad som gäller enligt praxis idag, dels genom att undantaget ska gälla samtliga produktslag och dels genom att det inte finns någon begränsning i vilken typ av information som kan komma att krävas eller hur mycket av en förpackning eller produkt som får täckas.


Bristen på krav på saklighet, begränsning av hur mycket av förpackningen som får täckas samt att påbjuden information kan vara av åsiktsbildande eller opinionsbildande karaktär utgör sammanvägt ett betydande ingrepp i yttrandefriheten liksom i varumärkesrätten och äganderätten. NDM förespråkar att nuvarande ordning bibehålls och avstyrker således kommitténs förslag till införande av en delegationsbestämmelse för varningstexter, innehållsförteckningar och annan liknande produktinformation.


Neutrala tobaksförpackningar

Med neutrala paket menas att alla former av branding (färger, bilder, logotyper och varumärken) förbjuds på förpackningarna. Därför måste konsekvenserna för immaterialrättsskyddet analyseras. Neutrala paket eliminerar grundläggande funktioner i ett varumärke och undergräver därmed immaterialrättsskyddet. Då en rad viktiga varumärkesfunktioner upphör försvinner varumärkets skyddande funktion mot piratkopiering i det närmaste totalt. Möjligheten att som näringsidkare kommunicera med konsumenterna via budskap eller gentemot konkurrenter upphör även det.


NDM delar kommitténs uppfattning att ett införande av krav på neutrala tobaksförpackningar skulle strida mot TF. NDM är även av uppfattningen att det strider mot de principer som bär upp grundlagarna och att det skulle innebära ett stort ingrepp i varumärkesrätten. NDM avstyrker således en delegationsbestämmelse som möjliggör att krav på neutrala tobaksförpackningar införs.

NDM vill understryka att vi delar de folkhälsopolitiska målen. Dock saknas evidens för att neutrala paket skulle leda till minskad rökning. Det finns fakta som påvisar att neutrala paket leder till ökad olaglig handeln med tobaksvaror, vilket i sin tur snarast försvårar ett seriöst folkhälsoarbete. Konsekvenser i form av ökad smuggling måste tas på allvar.


Behov av ingående analys av förslagen

Slutligen vill NDM framhålla vikten av att förslagen till ändringar av grundlagen avseende såväl produktinformation som neutrala tobaksförpackningar nogsamt analyseras utifrån dess effekter på betydelsen av varumärkesrätt och äganderätt. I detta sammanhang bör även beaktas, utöver TF och YGL, reglerna i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EU:s rättighetsstadga samt Sveriges åtaganden enligt internationella överenskommelser om investeringsskydd.

 

NDM, NÄRINGSLIVETS DELEGATION FÖR MARKNADSRÄTT

Anna-Karin Strömqvist

Ordförande


Remissyttrande över Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58), (dnr Ju2016/06394/L6)