NDMs Stadgar

NDM, Näringslivets Delegation för Marknadsrätt, grundades 1974. Samarbetsorganets verksamhet utgår från stadgar. Här beskriver vi kort föreningens ändamål och uppgift.

NDM ändamålsparagraf
NDM är en ideell förening vars medlemmar utgörs av näringslivsorganisationer. NDMs ändamål är att tillvarata och företräda näringslivets intressen i marknadsrättsliga och konsumentpolitiska frågor.

NDMs uppgift
NDM skall inom sitt verksamhetsområde

- Påverka politik och regelverk och deras praktiska genomförande. NDMs verksamhet skall så långt möjligt bygga på delaktighet och konsensus.

- Främja samordning av ståndpunkter och agerande bland medlemmarna i förhållande till statsmakter och allmänhet.

- Hålla kontakt och i förekommande fall samverka med institutioner, myndigheter, organisationer och andra intressenter.

- Främja utveckling, praktisk samverkan och erfarenhetsutbyte, bl a på området för egenåtgärder.

Här kan du ta del av föreningens stadgar.