Nyheter

1
sep

Revidering av Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter

Remissyttrande Dnr 2019/1190

Allmänna utgångspunkter NDM noterar att näringslivet och tillsynsmyndigheten till övervägande del gör samma tolkningar och bedömningar vilket är glädjande. NDM ser dock att myndigheten i vissa fall ger...

Läs mer
18
feb

Proposition betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online 2019/20:79

2020-02 NDM framställan

NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt. NDM önskar framföra följande synpunkter rörande...

Läs mer
13
jun

Kvarstad i marknadsföringslagen

2019-06 NDM Remissyttrande

NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt. NDM har fått förslaget på remiss och önskar...

Läs mer
1
maj

Tydligare regler vid konsumentavtal

2019-05 NDM Remissyttrande

NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt. NDM har fått förslaget på remiss och önskar...

Läs mer
15
jun

EU-förslag om bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler

2018-06 Remissyttrande över EU-förslag om bättre tillsyn och modernisering av EUs konsumentskyddsregler COM(2018) 185 (dnr Fi201801709KO)

NDM är inte remissinstans avseende förslaget men vill ändå avge ett yttrande. NDMs yttrande begränsas till de delar som avser individuella rättsmedel och påföljder. Övriga delar av förslaget kommenterar...

Läs mer
1
jun

Europeiska kommissionens förslag till direktiv grupptalan för att skydda konsumenters intresse

2018-06 NDM Remissyttrande Europeiska kommissionens förslag till direktiv om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen, och om upphävande av direktiv 2009/22/EG (COM(2018) 184) (Dnr: Fi2018/01710/KO)

NDM har fått förslaget på remiss och önskar framföra följande synpunkter av generell karaktär. Mer detaljerade synpunkter mot förslaget har utvecklats i föreningen Svenskt Näringslivs remissyttrande och...

Läs mer
1
maj

Alkoholreklam i sociala medier

2018-05 NDM remissyttrande -över betänkandet Alkoholreklam i sociala medier m.m., (S2018/00262/FS)

NDM har inte fått betänkandet Alkoholreklam i sociala medier m.m. på remiss men vill, då förslaget om ett totalförbud av alkoholreklam i sociala medier är av stor principiell betydelse för näringslivet,...

Läs mer
1
jan

2017 yttranden

2017-01 NDM Remissyttrande - Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter 2017-01 NDM Remissyttrande - Ändrade Mediegrundlagar SOU 2016 58

Läs mer
1
jan

2016 yttranden

2016-02 NDM yttrande - Revidering av Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av alkoholhaltiga drycker 2016-06 NDM Remissyttrande - Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering...

Läs mer
1
jan

2015 yttranden

2015-03 Remissyttrande NDM Patent- och marknadsdomstolen kompl PM 2015-07 Remissyttrande NDM Aggressiv marknadsföring 2015-10 Remissyttrande NDM - Ök at konsumentskydd vid telefonförsäljning SOU...

Läs mer
Ladda fler artiklar
1
apr

2014 yttranden

2014-04 NDM Remissyttrande Patent- och Marknadsdomstol Ds 2014-2 2014-05 Swedish comments on implications for the Industrial Property Rights of the coming TPD transposition into national law 2014-11...

Läs mer
1
jan

2013 yttranden

2013-01 NDM Remissyttrande - App to date 2013-01 NDM Remissyttrande - Modersmjölksersättning 2013-05 NDM Remissyttrande - Gemensamt konsumentskydd i EU 2013-07 NDM Remissyttrande - Skriftlig...

Läs mer
1
jan

2012 yttranden

2012-01 NDM yttrande om EU konsumentpolitik 2012-01 NDM Remissyttrande CESL 2012-10 Remissyttrande NDM Konsumenten i centrum

Läs mer
1
jan

2011 yttranden

2011-01 NDM Remissyttrande - Målutredning 2011-02 Remissyttrande EU-Kommissionens konsultation om alternativ tvistlösning ADR 2011-12-22 Remissyttrande Europeiska kommissionens förslag till direktiv...

Läs mer
Ladda fler artiklar