13
jun

Kvarstad i marknadsföringslagen

2019-06 NDM Remissyttrande

NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt.

NDM har fått förslaget på remiss och önskar framföra följande synpunkter av generell karaktär. Mer detaljerade synpunkter mot förslaget har utvecklats i föreningen Svensk Handels remissyttrande och NDM hänvisar därför även till det yttrandet. 

Allmänna synpunkter 
Generellt menar NDM att det befintliga konsumentskyddet på marknaden är gott och vill i sammanhanget betona vikten av trygga och upplysta konsumenter som har en stark ställning på marknaden, något som i slutänden gynnar alla parter. Vidare delar NDM uppfattningen om att kvarstad kan vara ett effektivt verktyg för att säkerställa anspråk på exempelvis marknadsstörningsavgift.

Mot bakgrund av det föreslagna verktyget om kvarstad vill NDM framföra följande. NDM är avvaktande positiva till förslaget om kvarstad i mål om utdömande av vite och vissa ändringar i marknadsföringslagen. Vi välkomna de initiativ som tas på det konsumenträttsligaområdet som gynnar de seriösa näringsidkarna och som får konsekvensen att det försvåras för oseriösa näringsidkare som skaffar sig konkurrensfördelar på otillbörliga sätt. Kvarstad är något som NDM inte motsätter sig i förhållande till den näringsidkare som är föremål för tillsynen. 

Slutligen anser NDM att kvarstad inte per se ska aktualiseras vid föreläggande och utdömande av vite. Detta måste beslutas om i varje enskilt fall utifrån 2 omständigheterna. Rättelse kan ta en viss tid och företagen bör därför få en reell möjlighet att vidta rättelse innan domstol tar beslut om kvarstad. 

NDM - Näringslivets Delegation för Marknadsrätt

Tobias Eltell
Ordförande