2
jun

NDM Föreningsstämma

Vi välkomnar till NDMs årliga föreningsstämma.


Plats: Sveriges Annonsörer, Klara Östra Kyrkogata 2B
Tid: 2 juni 2023, kl 09.00-11.00

Agenda

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av två personer att tillsammans med ordföranden justera protokollet
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Föredragning av styrelsens årsredovisningshandlingar
 5. Föredragning av revisionsberättelsen
 6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 7. Beslut om fastställande av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 10. Val av styrelseledamöter
 11. Val av ordförande och vice ordförande
 12. Val av sekreterare.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 14. Övriga frågor
  15.1 Teckningsrätt föreningen
  15.2 Påverkansplan NDM
 15. Nästa möte