Nyheter

8
nov

Betänkandet (SOU 2022:22) Skydd för konsumenters kollektiva intressen - genomförande av EUs grupptalan¬direktiv, Fi2021/02280

Även om syftet med grupptalan kan vara lovvärt, så är realiteten sådan att det inte kan bortses från att grupptalan kan resultera i komplicerade processer, ökade kostnader eller t.o.m. obefogade processer....

Läs mer
26
maj

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information, Fi2022/01195.

NDM ser generellt sett positivt på att det ställs krav på hur bland annat miljöpåståenden kommuniceras och att påståenden inte får urvattna begrepp eller vilseleda konsumenterna. NDM vill även peka på...

Läs mer
23
maj

En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning (SOU 2021:79), Ju2021/03621

Utredningen bedömer, i sin uppföljning av skriftlighetskravet, att det inte finns anledning att vidta ytterligare lagstiftningsåtgärder för att stärka konsumentskyddet. Utredningen betonar även betydelsen...

Läs mer
20
maj

Revidering av Konsumentverkets allmänna råd (KOVFS 2016:1) för marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter (dnr 2019/1190)

Delegationen avser i dagsläget inte att kommentera förslaget i sak. NDM vill däremot starkt betona vikten av att myndigheter i Sverige, vid framtagandet av allmänna råd och vägledning, följer det utrymme...

Läs mer
Ladda fler artiklar