Remissyttrande över Mediegrundlagskommitténs betänkande Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58)

NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt.
NDM har inte fått Mediegrundlagskommitténs betänkande på remiss men vill ändå framföra sina synpunkter på lämnade förslag om införande av en delegationsbestämmelse avseende varningstexter, innehållsförteckningar och produktinformation samt förslaget om neutrala tobaksförpackningar.NDM kan konstatera att endast ett fåtal remissinstanser företräder näringslivet vilket är anmärkningsvärt då frågorna i allra högsta grad påverkar...
2017-01-24

Remissyttrande över kommissionens förslag om revidering av förordningen om konsumentskyddssamarbete

Remissyttrande över kommissionens förslag om revidering av förordningen om konsumentskyddssamarbete (dnr Fi2016/02144/KO)
NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt. En medlemsförteckning bifogas. NDM önskar inledningsvis understryka vikten av fungerande tillsyn i hela EU så att konsumentskyddsreglerna tillämpas på ett likartat sätt så att de dels ger avsett skydd för konsumenterna, dels gör det möjligt för näringsidkare från...
2016-08-19

Remissyttrande: Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering

Remissyttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG – (KOM (2016) 289 slutlig)
NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt. En medlemsförteckning bifogas. Ett flertal av NDMs medlemmar har fått förslaget på remiss och NDM ansluter sig även till vad som framkommer i separata remissyttranden från dessa. Då frågan är av principiell vikt för hela näringslivet vill NDM dock kommentera förslaget...
2016-06-20

Yttrande: Revidering av Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdryck KOVFS 2015:1

NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt. Inledningsvis vill NDM framhålla att man ser positivt på att Konsumentverket gör en revidering i enlighet med gällande rättspraxis och förhoppningsvis även att den sker, i enlighet med den respons som inkom för ett år sedan, när de allmänna råden i dess nuvarande...
2016-06-16
Nyare inlägg Äldre inlägg