Filtrerar på år: 2013

Filtrerar på månad: Augusti

Ta bort filter

Remissyttrande: Departementspromemorian Skriftlig bekräftelse av vissa telefonavtal (Ds 2013:25)

NDM har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss och vill med anledning därav framföra följande. Sammanfattning NDM avstyrker införandet av skriftlig bekräftelse vid telefonavtal enligt vad som föreslagits i promemorian, såväl alternativ I som alternativ II. Detta eftersom ett krav på skriftlig bekräftelse innebär ett stort ingrepp i den grundläggande principen om muntliga avtals...
2013-08-19