Filtrerar på år: 2015

Filtrerar på månad: December

Ta bort filter

Remissyttrande: ”Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen” Ds 2015:45

NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt - är ett samarbetsorgan inom svenskt näringsliv, främst i frågor som rör konsumentpolitik och marknadsrätt. En medlemsförteckning bifogas.
Stockholm, 7 december 2015 NDM avstyrker förslaget att Konsumentombudsmannen (KO) ges möjlighet att meddela vitesförelägganden utan godkännande av näringsidkaren. Konsekvenserna av ett sådant beslut är långtgående för den enskilda näringsidkaren, såväl ekonomiskt som vad avser den skada beslutet medför för näringsidkarens varumärke och anseende. Även om det finns möjlighet att efter ett överklagande få KO:s beslut...
2015-12-07